અનુક્રમણિકા

Symbols

/boot/ પાર્ટીશન
આગ્રહણીય પાર્ટીશન, પાર્ટીશન કરવાની આગ્રહણીય પદ્ધતિ
/boot/efi/, પાર્ટીશન કરવાની આગ્રહણીય પદ્ધતિ
/root/install.log
લોગ ફાઈલની જગ્યા સ્થાપિત કરો, સ્થાપન માટે તૈયારી
/var/ પાર્ટીશન
આગ્રહણીય પાર્ટીશન, પાર્ટીશન કરવાની આગ્રહણીય પદ્ધતિ
આ માર્ગદર્શિકાને કેવી રીતે વાપરવી, આ માર્ગદર્શિકાને કેવી રીતે વાપરવી
આપોઆપ પાર્ટીશન, ડિસ્ક પાર્ટીશન સેટઅપ
આપોઆપ પાર્ટીશન કરવાનું, આપોઆપ પાર્ટીશન પાડો
આપોઆપ બુટ
ELILO, Red Hat Enterprise Linux ને આપોઆપ બુટ કરવાનું
આરંભ
સ્થાપન, સ્થાપન કાર્યક્રમનો આરંભ
ઉમેદવારી નોંધણી, તમારી ઉમેદવારી સક્રિય કરો
ઓનલાઈન મદદ
છુપાવવાનું, Red Hat Enterprise Linux માં તમારુ સ્વાગત છે
ઓળખાણ, ઓળખાણ
કન્સોલ, વર્ચ્યુઅલ, વર્ચ્યુઅલ કન્સોલ વિશે નોંધ
કર્નલ
બુટ વિકલ્પો, ઉન્નત બુટ વિકલ્પો
કર્નલ વિકલ્પો, કર્નલ વિકલ્પો
કીબોર્ડ
ની મદદથી સ્થાપન કાર્યક્રમની શોધખોળ, શોધવા માટે કીબોર્ડનો ઉપયોગ
રુપરેખાંકન, કીબોર્ડ રુપરેખાંકન
કીમેપ
કીબોર્ડના પ્રકારની પસંદગી, કીબોર્ડ રુપરેખાંકન
કોષ્ટકો
સંદર્ભ, સિસ્ટમની જરુરિયાતોનું કોષ્ટક
સિસ્ટમની જરુરિયાતો, સિસ્ટમની જરુરિયાતોનું કોષ્ટક
ઘડિયાળ, ટાઈમ ઝોન રુપરેખાંકન
ટાઈમ ઝોન
રુપરેખાંકન, ટાઈમ ઝોન રુપરેખાંકન
ટ્રેસબેક સંદેશાઓ
ટ્રેસબેક સંદેશાઓનો ફ્લોપી ડ્રાઈવ વિના સંગ્રહ, ટ્રેસબેક સંદેશાઓનો ડિસ્ક ડ્રાઈવ વિના સંગ્રહ
ડિસ્ક
મીડિયા, ડ્રાઈવર મીડિયા
ડિસ્ક જગ્યા, શું તમારી પાસે પૂરતી ડિસ્ક જગ્યા છે?
ડિસ્ક ડ્રુડ
પાર્ટીશનો, તમારી સિસ્ટમનું પાર્ટીશન કરવાનું
પાર્ટીશનો ઉમેરવાનું, પાર્ટીશનો ઉમેરવાનું
ફાઈલ સિસ્ટમ પ્રકાર, ફાઈલ સિસ્ટમ પ્રકારો
પાર્ટીશનો કાઢવાનું, પાર્ટીશન કાઢી નાંખો
પાર્ટીશનોમાં ફેરફાર કરવાનું, પાર્ટીશનોમાં ફેરફાર
બટનો, ડિસ્ક ડ્રુડનાં બટનો
ડિસ્ક પાર્ટીશન કરવાનું, ડિસ્ક પાર્ટીશન સેટઅપ
ડ્રાઈવર ડિસ્ક, સ્થાપન કાર્યક્રમનો આરંભ
ડ્રાઈવર મીડિયા, ડ્રાઈવર મીડિયા
Red Hat દ્વારા ઉત્પાદન થયેલુ છે, હું કેવી રીતે ડ્રાઈવર મીડિયા મેળવું?
ઈમેજમાંથી ડિસ્કની બનાવટ, ઈમેજ ફાઈલમાંથી ડ્રાઈવર ડિસ્કની બનાવટ
ડ્રાઈવર ઈમેજનો ઉપયોગ, સ્થાપન દરમ્યાન ડ્રાઈવર ઈમેજનો ઉપયોગ
બીજા દ્વારા ઉત્પાદન થાય છે, હું કેવી રીતે ડ્રાઈવર મીડિયા મેળવું?
તમારી ઉમેદવારી સક્રિય કરવાનું, તમારી ઉમેદવારી સક્રિય કરો
તમારી ઉમેદવારીની નોંધણી, તમારી ઉમેદવારી સક્રિય કરો
દસ્તાવેજીકરણ
બીજી માર્ગદર્શિકાઓ, બીજી માર્ગદર્શિકાઓ ક્યાંથી શોધવી
દૂર કરવાનું
Red Hat Enterprise Linux, Red Hat Enterprise Linux ને દૂર કરવાનું
નેટવર્ક
રુપરેખાંકન, નેટવર્ક રુપરેખાંકન
સ્થાપનો
FTP, FTP મારફતે સ્થાપન
HTTP, HTTP મારફતે સ્થાપન
NFS, NFS મારફતે સ્થાપન
નેટવર્ક સ્થાપન
કરવાનું, નેટવર્ક સ્થાપન
માટે તૈયારી, નેટવર્ક સ્થાપન માટે તૈયારી
પગલાંઓ
CD-ROM સાથે સ્થાપિત કરવાનું, શું તમે CD-ROM ની મદદથી સ્થાપિત કરી શકો છો?
ડિસ્ક જગ્યા, શું તમારી પાસે પૂરતી ડિસ્ક જગ્યા છે?
હાર્ડવેરની સુસંગતતા, શું તમારુ હાર્ડવેર સુસંગત છે?
પસંદગી કરવાનું
પેકેજો, પેકેજ જૂથ પસંદગી
પાર્ટીશન
વિસ્તૃત, પાર્ટીશનોની અંદર પાર્ટીશનો — વિસ્તૃત પાર્ટીશનોની ઉપરછલ્લી સમજ
પાર્ટીશન કરવાનું, તમારી સિસ્ટમનું પાર્ટીશન કરવાનું
આગ્રહણીય, પાર્ટીશન કરવાની આગ્રહણીય પદ્ધતિ
આધારભૂત સમજૂતીઓ, ડિસ્ક પાર્ટીશનોની ઓળખાણ
આપોઆપ, ડિસ્ક પાર્ટીશન સેટઅપ, આપોઆપ પાર્ટીશન પાડો
કાઢવાનું, પાર્ટીશન કાઢી નાંખો
કેટલા પાર્ટીશનો, પાર્ટીશનો: એક ડ્રાઈવનું ઘણી બધીમાં રુપાંતરણ, કેટલા પાર્ટીશનો છે?
ક્રમાંકિત પાર્ટીશનો, પાર્ટીશન નામકરણ પદ્ધતિ
ખાલી જગ્યાનો વપરાશ, પાર્ટીશન નહિં કરેલ ખાલી જગ્યાનો વપરાશ
નવું બનાવવાનું, પાર્ટીશનો ઉમેરવાનું
ફાઈલ સિસ્ટમ પ્રકાર, ફાઈલ સિસ્ટમ પ્રકારો
નહિં વપરાયેલ પાર્ટીશનનો વપરાશ, નહિં વપરાયેલ પાર્ટીશનમાંથી જગ્યાનો વપરાશ
નામાંકિત પાર્ટીશનો, પાર્ટીશન નામકરણ પદ્ધતિ
ને ઓળખાણ આપો, પાર્ટીશનો: એક ડ્રાઈવનું ઘણી બધીમાં રુપાંતરણ
પાર્ટીશનના પ્રકારો, પાર્ટીશનો: એક ડ્રાઈવનું ઘણી બધીમાં રુપાંતરણ
પાર્ટીશનો માટે ખંડની બનાવટ, Red Hat Enterprise Linux માટે ખંડની બનાવટ
પ્રાથમિક પાર્ટીશનો, પાર્ટીશનો: એક ડ્રાઈવનું ઘણી બધીમાં રુપાંતરણ
ફેરફાર કરવાનું, પાર્ટીશનોમાં ફેરફાર
બિન-ભંગાણજનક, સક્રિય પાર્ટીશનમાંથી ખાલી જગ્યાનો વપરાશ
બીજી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમો, ડિસ્ક પાર્ટીશનો અને બીજી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમો
ભંગણજનક, સક્રિય પાર્ટીશનમાંથી ખાલી જગ્યાનો વપરાશ
માઉન્ટ બિંદુ અને, ડિસ્ક પાર્ટીશનો અને માઉન્ટ બિંદુ
વપરાશના પાર્ટીશનનો ઉપયોગ, સક્રિય પાર્ટીશનમાંથી ખાલી જગ્યાનો વપરાશ
વિસ્તૃત પાર્ટીશનો, પાર્ટીશનોની અંદર પાર્ટીશનો — વિસ્તૃત પાર્ટીશનોની ઉપરછલ્લી સમજ
પાર્ટીશન મેજીક, વૈકલ્પિક બુટ લોડરો
પાર્ટીશનો ઉમેરવાનું, પાર્ટીશનો ઉમેરવાનું
ફાઈલ સિસ્ટમ પ્રકાર, ફાઈલ સિસ્ટમ પ્રકારો
પાસવર્ડ
બુટ લોડર, x86 , AMD64, અને Intel EM64T બુટ લોડર રુપરેખાંકન
રુટ સુયોજન, રુટ પાસવર્ડ સુયોજન
પુનઃસ્થાપન, સુધારો કરવો કે પછી પુનઃસ્થાપન કરવું એ નક્કી કરો
પુનરાવર્તન
જુઓ પુનરાવર્તન
પેકેજો
જૂથો, પેકેજ જૂથ પસંદગી
પસંદગી કરવાનું, પેકેજ જૂથ પસંદગી
પસંદગી કરવાનું, પેકેજ જૂથ પસંદગી
સ્થાપિત કરવાનું, પેકેજ જૂથ પસંદગી
પેકેજો સ્થાપિત કરવાનું, પેકેજ જૂથ પસંદગી
પ્રચલનો
દસ્તાવેજ, દસ્તાવેજ પ્રચલન
ફાઈલ સિસ્ટમ
બંધારણો, ની ઉપરછલ્લી સમજ, તમે જે લખ્યું એ આ નથી, એ તમે કેવી રીતે લખ્યું તે છે
ફાઈલ સિસ્ટમ પ્રકારો, ફાઈલ સિસ્ટમ પ્રકારો
ફાયરવોલ રુપરેખાંકન, ફાયરવોલ રુપરેખાંકન
ઈનકમીંગ સેવાઓ કસ્ટમાઈઝ કરો, ફાયરવોલ રુપરેખાંકન
વિશ્વાસુ સેવાઓ કસ્ટમાઈઝ કરો, ફાયરવોલ રુપરેખાંકન
સુરક્ષા સ્તરો
કોઈ ફાયરવોલ નથી, ફાયરવોલ રુપરેખાંકન
ફાયરવોલ સક્રિય કરો, ફાયરવોલ રુપરેખાંકન
બુટ CD-ROM, વૈકલ્પિક બુટ પદ્ધતિઓ
બનાવવાનું, સ્થાપન બુટ CD-ROM નું નિર્માણ
બુટ કરવાનું
સ્થાપન કાર્યક્રમ
CD-ROM માંથી, CD-ROM માંથી સ્થાપન કાર્યક્રમ બુટ કરવાનું
Itanium, Itanium સિસ્ટમો પર સ્થાપન કાર્યક્રમ બુટ કરવાનું
LS-120 ડિસ્કમાંથી, LS-120 ડિસ્કમાંથી સ્થાપન કાર્યક્રમ બુટ કરવાનું
x86, AMD64 અને Intel EM64T, x86, AMD64, અને Intel EM64T સિસ્ટમો પર સ્થાપન કાર્યક્રમ બુટ કરવાનું
બુટ પદ્ધતિઓ
USB પેન ડ્રાઈવ, વૈકલ્પિક બુટ પદ્ધતિઓ
બુટ CD-ROM, વૈકલ્પિક બુટ પદ્ધતિઓ
બુટ લોડર, x86 , AMD64, અને Intel EM64T બુટ લોડર રુપરેખાંકન
GRUB, x86 , AMD64, અને Intel EM64T બુટ લોડર રુપરેખાંકન
MBR, ઉન્નત બુટ લોડર રુપરેખાંકન
ના વિકલ્પો, વૈકલ્પિક બુટ લોડરો
LOADLIN, વૈકલ્પિક બુટ લોડરો
SYSLINUX, વૈકલ્પિક બુટ લોડરો
વ્યવસાયિક ઉત્પાદનો, વૈકલ્પિક બુટ લોડરો
પાસવર્ડ, x86 , AMD64, અને Intel EM64T બુટ લોડર રુપરેખાંકન
બુટ પાર્ટીશન પર સ્થાપન, ઉન્નત બુટ લોડર રુપરેખાંકન
રુપરેખાંકન, x86 , AMD64, અને Intel EM64T બુટ લોડર રુપરેખાંકન
બુટ લોડર પાસવર્ડ, x86 , AMD64, અને Intel EM64T બુટ લોડર રુપરેખાંકન
બુટ વિકલ્પો, વધારાના બુટ વિકલ્પો
boot.iso, વધારાના બુટ વિકલ્પો
linux mediacheck, હાર્ડ ડ્રાઈવ સ્થાપન માટે તૈયારી
માધ્યમ ચકાસણી, વધારાના બુટ વિકલ્પો
લખાણ સ્થિતિ, વધારાના બુટ વિકલ્પો
વધારાના, ઉન્નત બુટ વિકલ્પો
કર્નલ, ઉન્નત બુટ વિકલ્પો
શ્રેણી સ્થિતિ, વધારાના બુટ વિકલ્પો
UTF-8, વધારાના બુટ વિકલ્પો
ભાષા
પસંદગી કરવાનું, ભાષાની પસંદગી
વિવિધ ભાષાઓ માટે આધાર, ભાષાના આધારની પસંદગી
માઉન્ટ બિંદુ
પાર્ટીશનો અને, ડિસ્ક પાર્ટીશનો અને માઉન્ટ બિંદુ
માઉસ
શોધાયેલ નથી, શું તમારુ માઉસ શોધાયેલ નથી?
માર્ગદર્શિકાઓ, બીજી માર્ગદર્શિકાઓ ક્યાંથી શોધવી
મુશ્કેલી નિવારણ, Red Hat Enterprise Linux ના સ્થાપનના મુશ્કેલી નિવારણ
CD-ROM નિષ્ફળ
CD-ROM ચકાસણી, વધારાના બુટ વિકલ્પો
CD-ROM નિષ્ફળતા
CD-ROM ચકાસણી, હાર્ડ ડ્રાઈવ સ્થાપન માટે તૈયારી
બુટ કરવાનું, તમે Red Hat Enterprise Linux બુટ કરવા સમર્થ નથી
RAID કાર્ડો, શું તમે તમારા RAID કાર્ડ સાથે બુટ કરવા સમર્થ નથી?
સંકેત ૧૧ ભૂલ, શું તમારી સિસ્ટમ સંકેત ૧૧ ભૂલો બતાવે છે?
સ્થાપન દરમ્યાન, સ્થાપન દરમ્યાન મુશ્કેલી
Python ભૂલો, શું તમે Python ભૂલો જોઈ રહ્યા છો?
Red Hat Enterprise Linux સ્થાપિત કરવા માટે કોઈ ઉપકરણો મળ્યા નથી ભૂલ સંદેશો, Red Hat Enterprise Linux સ્થાપિત કરવા માટે કોઈ ઉપકરણો મળ્યા નથી ભૂલ સંદેશો
ટ્રેસબેક સંદેશાઓનો ડિસ્ક ડ્રાઈવ વિના સંગ્રહ, ટ્રેસબેક સંદેશાઓનો ડિસ્ક ડ્રાઈવ વિના સંગ્રહ
પાર્ટીશન કોષ્ટકો, પાર્ટીશન કોષ્ટકો સાથે સમસ્યા
પાર્ટીશનો પૂર્ણ થઈ ગયા, x86 સિસ્ટમ વપરાશકર્તાઓ માટે બીજી પાર્ટીશનની સમસ્યાઓ, Itanium સિસ્ટમ વપરાશકર્તાઓ માટે બીજી પાર્ટીશનની સમસ્યાઓ
બાકીની હાર્ડ ડ્રાઈવની જગ્યાનો વપરાશ, બાકીની જગ્યાનો વપરાશ
સ્થાપન પછી, સ્થાપન પછીની સમસ્યાઓ
GNOME અથવા KDE માં બુટ, ગ્રાફિકવાળા પર્યાવરણમાં બુટ
NVIDIA, NVIDIA ચિપસેટ સાથે મુશ્કલી
RAM ઓળખાયેલ નથી, શું તમારી RAM હજુ સુધી ઓળખાયેલી નથી?
Sendmail શરુઆત દરમ્યાન અટકી જાય, અપાચે-આધારિત httpd સેવા/Sendmail શરુઆતમાં અટકી જાય
X (X વિન્ડો સિસ્ટમ), X વિન્ડો સિસ્ટમ (GUI) સાથે સમસ્યા
X વિન્ડો સિસ્ટમમાં બુટ, ગ્રાફિકવાળા પર્યાવરણમાં બુટ
X સર્વર તૂટે છે, X સર્વર તૂટી જવા સાથે અને બિન-રુટ વપરાશકર્તાઓ સાથે સમસ્યાઓ
અપાચે-આધારિત httpd સેવા શરુઆતમાં અટકી જાય, અપાચે-આધારિત httpd સેવા/Sendmail શરુઆતમાં અટકી જાય
ગ્રાફિકવાળા પર્યાવરણમાં બુટ, ગ્રાફિકવાળા પર્યાવરણમાં બુટ
ગ્રાફિકવાળી GRUB સ્ક્રીન, x86-આધારિત સિસ્ટમ પર ગ્રાફિકવાળી GRUB સ્ક્રીન સાથે મુશ્કેલી?
ધ્વનિ રુપરેખાંકન, ધ્વનિ રુપરેખાંકન સાથે સમસ્યા છે
પ્રવેશ કરવાનું, જ્યારે તમે પ્રવેશવાનો પ્રયત્ન કરો ત્યારે સમસ્યાઓ
પ્રિન્ટરો, તમારું પ્રિન્ટર કામ કરતું નથી
સ્થાપન શરુ કરવાનું, સ્થાપન શરુ કરતાં મુશ્કેલી
GUI સ્થાપન પદ્ધતિ ઉપ્લબ્ધ નથી, ગ્રાફિકવાળા સ્થાપનમાં બુટ કરવામાં સમસ્યાઓ
ચોકઠા બફર, નિષ્ક્રિય કરવાનું, ગ્રાફિકવાળા સ્થાપનમાં બુટ કરવામાં સમસ્યાઓ
માઉસ શોધાયેલ નથી, શું તમારુ માઉસ શોધાયેલ નથી?
યજમાન નામ રુપરેખાંકન, નેટવર્ક રુપરેખાંકન
રુટ પાસવર્ડ, રુટ પાસવર્ડ સુયોજન
રુપરેખાંકન
GRUB, x86 , AMD64, અને Intel EM64T બુટ લોડર રુપરેખાંકન
ઘડિયાળ, ટાઈમ ઝોન રુપરેખાંકન
ટાઈમ ઝોન, ટાઈમ ઝોન રુપરેખાંકન
નેટવર્ક, નેટવર્ક રુપરેખાંકન
સમય, ટાઈમ ઝોન રુપરેખાંકન
હાર્ડવેર, સિસ્ટમની જરુરિયાતોનું કોષ્ટક
લોગ ફાઈલ સ્થાપિત કરો
/root/install.log, સ્થાપન માટે તૈયારી
વપરાશકર્તા ઈન્ટરફેસ, ગ્રાફિકવાળું
સ્થાપન કાર્યક્રમ, ગ્રાફિકવાળો સ્થાપન કાર્યક્રમ વપરાશકર્તા ઈન્ટરફેસ
વપરાશકર્તા ઈન્ટરફેસ, લખાણ સ્થિતિ
સ્થાપન કાર્યક્રમ, લખાણ સ્થિતિ સ્થાપન કાર્યક્રમ વપરાશકર્તા ઈન્ટરફેસ
વર્ચ્યુઅલ કન્સોલ, વર્ચ્યુઅલ કન્સોલ વિશે નોંધ
વળતર
આ માર્ગદર્શિકા માટે સંપર્ક જાણકારી, અમને વળતરની જરુર છે!
વિસ્તૃત પાર્ટીશનો, પાર્ટીશનોની અંદર પાર્ટીશનો — વિસ્તૃત પાર્ટીશનોની ઉપરછલ્લી સમજ
વિસ્થાપન, Red Hat Enterprise Linux ને દૂર કરવાનું
શરુઆત
સ્થાપન, CD-ROM માંથી સ્થાપન
સિસ્ટમ આદેશક, વૈકલ્પિક બુટ લોડરો
સિસ્ટમ પાર્ટીશન, Itanium સિસ્ટમો — EFI શેલ
સિસ્ટમની જરુરિયાતોનું કોષ્ટક, સિસ્ટમની જરુરિયાતોનું કોષ્ટક
સુધારો, સુધારો કરવો કે પછી પુનઃસ્થાપન કરવું એ નક્કી કરો
બુટ લોડર રુપરેખાંકન, બુટ લોડર રુપરેખાંકન સુધારો
સ્વેપ ફાઈલનો ઉમેરો, સુધારો કરવો કે પછી પુનઃસ્થાપન કરવું એ નક્કી કરો
સુરક્ષા સ્તરો
SELinux, ફાયરવોલ રુપરેખાંકન
ફાયરવોલ રુપરેખાંકન, ફાયરવોલ રુપરેખાંકન
સુલભતા, સુલભતા ઉકેલો
બુટ વિકલ્પ
nofb, ઉન્નત બુટ વિકલ્પો
સ્થાપન
CD-ROM, CD-ROM માંથી સ્થાપન
DASD, હાર્ડ ડ્રાઈવમાંથી સ્થાપન
FTP, નેટવર્ક સ્થાપન માટે તૈયારી, FTP મારફતે સ્થાપન
GUI
CD-ROM, Red Hat Enterprise Linux સ્થાપન
HTTP, નેટવર્ક સ્થાપન માટે તૈયારી, HTTP મારફતે સ્થાપન
Itanium ની ઉપરછલ્લી સમજ, Itanium સિસ્ટમના સ્થાપનની ઉપરછલ્લી સમજ
NFS, નેટવર્ક સ્થાપન માટે તૈયારી, NFS મારફતે સ્થાપન
સર્વર જાણકારી, NFS મારફતે સ્થાપન
અડધેથી બંધ કરવાનું, CD-ROM માંથી સ્થાપન
કાર્યક્રમ
આરંભ, સ્થાપન કાર્યક્રમનો આરંભ
ગ્રાફિકવાળું વપરાશકર્તા ઈન્ટરફેસ, ગ્રાફિકવાળો સ્થાપન કાર્યક્રમ વપરાશકર્તા ઈન્ટરફેસ
લખાણ સ્થિતિ વપરાશકર્તા ઈન્ટરફેસ, લખાણ સ્થિતિ સ્થાપન કાર્યક્રમ વપરાશકર્તા ઈન્ટરફેસ
વર્ચ્યુઅલ કન્સોલ, વર્ચ્યુઅલ કન્સોલ વિશે નોંધ
કીબોર્ડ શોધખોળ, શોધવા માટે કીબોર્ડનો ઉપયોગ
ડિસ્ક જગ્યા, શું તમારી પાસે પૂરતી ડિસ્ક જગ્યા છે?
નેટવર્ક, નેટવર્ક સ્થાપન માટે તૈયારી
પદ્ધતિ
CD-ROM, સ્થાપન પદ્ધતિ પસંદ કરવાનું
FTP, સ્થાપન પદ્ધતિ પસંદ કરવાનું
HTTP, સ્થાપન પદ્ધતિ પસંદ કરવાનું
NFS ઈમેજ, સ્થાપન પદ્ધતિ પસંદ કરવાનું
પસંદ કરવાનું, સ્થાપન પદ્ધતિ પસંદ કરવાનું
હાર્ડ ડ્રાઈવ, સ્થાપન પદ્ધતિ પસંદ કરવાનું
પાર્ટીશન કરવાનું, તમારી સિસ્ટમનું પાર્ટીશન કરવાનું
માધ્યમ ચકાસણી, વધારાના બુટ વિકલ્પો
લખાણ સ્થિતિ, વધારાના બુટ વિકલ્પો
શરુઆત, CD-ROM માંથી સ્થાપન
શું તમે CD-ROM સાથે સ્થાપન કરી શકો છો, શું તમે CD-ROM ની મદદથી સ્થાપિત કરી શકો છો?
શ્રેણી સ્થિતિ, વધારાના બુટ વિકલ્પો
UTF-8, વધારાના બુટ વિકલ્પો
સમસ્યાઓ
IDE CD-ROM ને સંબંધિત, જ્યારે IDE CD-ROM નહિં મળે ત્યારે શું?
હાર્ડ ડ્રાઈવ, હાર્ડ ડ્રાઈવ સ્થાપન માટે તૈયારી, હાર્ડ ડ્રાઈવમાંથી સ્થાપન
સ્થાપન કાર્યક્રમ
Itanium
બુટ કરવાનું, Itanium સિસ્ટમો પર સ્થાપન કાર્યક્રમ બુટ કરવાનું
x86, AMD64 અને Intel EM64T
બુટ કરવાનું, x86, AMD64, અને Intel EM64T સિસ્ટમો પર સ્થાપન કાર્યક્રમ બુટ કરવાનું
સ્થાપન પછીનું સુયોજન, Itanium સિસ્ટમો — તમારું મશીન બુટ કરવાનું અને સ્થાપન પછીનું સુયોજન
સ્થાપન મીડિયા
ચકાસણી, હાર્ડ ડ્રાઈવ સ્થાપન માટે તૈયારી
સ્થાપન રદ કરવાનું, CD-ROM માંથી સ્થાપન
સ્થાપનની ઉપરછલ્લી સમજ, Itanium સિસ્ટમના સ્થાપનની ઉપરછલ્લી સમજ
સ્વેપ પાર્ટીશન
આગ્રહણીય પાર્ટીશન, પાર્ટીશન કરવાની આગ્રહણીય પદ્ધતિ
સ્વેપ ફાઈલ
સુધારો, સુધારો કરવો કે પછી પુનઃસ્થાપન કરવું એ નક્કી કરો
હાર્ડ ડિસ્ક
આધારભૂત સમજૂતીઓ, હાર્ડ ડિસ્ક માટે આધારભૂત સમજો
નું પાર્ટીશન કરવાનું, ડિસ્ક પાર્ટીશનોની ઓળખાણ
પાર્ટીશન ઓળખાણ, પાર્ટીશનો: એક ડ્રાઈવનું ઘણી બધીમાં રુપાંતરણ
પાર્ટીશનના પ્રકારો, પાર્ટીશનો: એક ડ્રાઈવનું ઘણી બધીમાં રુપાંતરણ
ફાઈલ સિસ્ટમ બંધારણો, તમે જે લખ્યું એ આ નથી, એ તમે કેવી રીતે લખ્યું તે છે
વિસ્તૃત પાર્ટીશનો, પાર્ટીશનોની અંદર પાર્ટીશનો — વિસ્તૃત પાર્ટીશનોની ઉપરછલ્લી સમજ
હાર્ડ ડ્રાઈવ સ્થાપન, હાર્ડ ડ્રાઈવમાંથી સ્થાપન
માટે તૈયારી, હાર્ડ ડ્રાઈવ સ્થાપન માટે તૈયારી
હાર્ડવેર
રુપરેખાંકન, સિસ્ટમની જરુરિયાતોનું કોષ્ટક
સુસંગતતા, શું તમારુ હાર્ડવેર સુસંગત છે?

A

ATAPI CD-ROM
ઓળખાયેલ નથી, ની સાથે સમસ્યાઓ છે, જ્યારે IDE CD-ROM નહિં મળે ત્યારે શું?

B

boot.iso, વધારાના બુટ વિકલ્પો

C

CD-ROM
ATAPI, CD-ROM માંથી સ્થાપન
ઓળખાયેલ નથી, ની સાથે સમસ્યાઓ છે, જ્યારે IDE CD-ROM નહિં મળે ત્યારે શું?
IDE, CD-ROM માંથી સ્થાપન
ઓળખાયેલ નથી, ની સાથે સમસ્યાઓ છે, જ્યારે IDE CD-ROM નહિં મળે ત્યારે શું?
SCSI, CD-ROM માંથી સ્થાપન
બુટ CD-ROM, બનાવવાનું, સ્થાપન બુટ CD-ROM નું નિર્માણ
માંથી સ્થાપન, CD-ROM માંથી સ્થાપન

D

DASD સ્થાપન, હાર્ડ ડ્રાઈવમાંથી સ્થાપન

E

EFI
સિસ્ટમ પાર્ટીશન, Itanium સિસ્ટમો — EFI શેલ
EFI શેલ, Itanium સિસ્ટમો — EFI શેલ
ELILO
આપોઆપ બુટ, Red Hat Enterprise Linux ને આપોઆપ બુટ કરવાનું
સ્થાપન પછીનું બુટ સુયોજન, Itanium સિસ્ટમો — તમારું મશીન બુટ કરવાનું અને સ્થાપન પછીનું સુયોજન

F

FTP
સ્થાપન, નેટવર્ક સ્થાપન માટે તૈયારી, FTP મારફતે સ્થાપન

G

GRUB, x86 , AMD64, અને Intel EM64T બુટ લોડર રુપરેખાંકન, બુટ લોડર રુપરેખાંકન સુધારો
SMP મધરબોર્ડ, SMP મધરબોર્ડ અને GRUB
ના વિકલ્પો, વૈકલ્પિક બુટ લોડરો
LOADLIN, વૈકલ્પિક બુટ લોડરો
SYSLINUX, વૈકલ્પિક બુટ લોડરો
વ્યવસાયિક ઉત્પાદનો, વૈકલ્પિક બુટ લોડરો
રુપરેખાંકન, x86 , AMD64, અને Intel EM64T બુટ લોડર રુપરેખાંકન, બુટ લોડર રુપરેખાંકન સુધારો

H

HTTP
સ્થાપન, નેટવર્ક સ્થાપન માટે તૈયારી, HTTP મારફતે સ્થાપન

I

ia64
જુઓ Itanium
IDE CD-ROM
ઓળખાયેલ નથી, ની સાથે સમસ્યાઓ છે, જ્યારે IDE CD-ROM નહિં મળે ત્યારે શું?

L

LOADLIN, વૈકલ્પિક બુટ લોડરો
LS-120 boot.img, LS-120 ડિસ્કમાંથી સ્થાપન કાર્યક્રમ બુટ કરવાનું
LS-120 બુટ ડિસ્ક
બુટ ઈમેજ ફાઈલમાંથી બનાવવાનું, LS-120 ડિસ્કમાંથી સ્થાપન કાર્યક્રમ બુટ કરવાનું

M

MBR
પર બુટ લોડર સ્થાપન, ઉન્નત બુટ લોડર રુપરેખાંકન

N

NFS
સ્થાપન, નેટવર્ક સ્થાપન માટે તૈયારી, NFS મારફતે સ્થાપન

O

OS/2 બુટ વ્યવસ્થાપક, ઉન્નત બુટ લોડર રુપરેખાંકન

P

parted પાર્ટીશન ઉપયોગિતા, નવો પાર્ટીશન બનાવો

R

rescue સ્થિતિ, Rescue સ્થિતિ
root / પાર્ટીશન
આગ્રહણીય પાર્ટીશન, પાર્ટીશન કરવાની આગ્રહણીય પદ્ધતિ

S

SELinux
સુરક્ષા સ્તરો, ફાયરવોલ રુપરેખાંકન
SMP મધરબોર્ડ
GRUB, SMP મધરબોર્ડ અને GRUB
startup.nsh, શરુઆત સ્ક્રિપ્ટ વાપરવાનું
SYSLINUX, વૈકલ્પિક બુટ લોડરો

T

TCP/IP રુપરેખાંકન, નેટવર્ક સ્થાપન

U

USB પેન કાર્ડ
ડ્રાઈવર ઈમેજ, ઈમેજ ફાઈલમાંથી ડ્રાઈવર ડિસ્કની બનાવટ
USB પેન ડ્રાઈવ
બુટ પદ્ધતિઓ, વૈકલ્પિક બુટ પદ્ધતિઓ