પરિશિષ્ટ G. Itanium અને Linux વિશે વધારાના સ્રોતો

બીજા સંદર્ભ મટીરીયલો, Itanium સિસ્ટમ પર ચાલતા Red Hat Enterprise Linux ને અનુલક્ષીને, વેબ પર ઉપ્લબ્ધ છે. જેમાંના અમુક ઉપ્લબ્ધ સ્રોતો નીચે પ્રમાણે છે: